1 x 1/2 - My Half of You

Author: Taiyaki
Artist: Taiyaki
Synopsis:
Volume 01
par Fake-Fansub, 2020.04.01
par Fake-Fansub, 2019.12.31